Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

5315 2660 500
Reposted fromeffic effic vialovemyself lovemyself
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny vianoisetales noisetales

January 25 2020

January 23 2020

9541 82f1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
9445 4357
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Chyba nigdy nie przepełniała mnie radość życia, choć potrafię być wesoła, kiedy przebywam wśród ludzi.
— Astrid Lindgren w liście do Louise Hartung
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiscort discort

January 22 2020

“Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.”

— -Sigmund Freud-
Reposted fromveta veta viadiscort discort

January 20 2020

8097 69a5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahissyfit hissyfit

January 19 2020

6058 7920 500
Reposted fromartlover artlover viatediousuncle tediousuncle

January 17 2020

9062 64ef
Reposted fromzelbekon zelbekon viahissyfit hissyfit
8870 884b 500
Reposted frompiehus piehus viahissyfit hissyfit
8020 3d43
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahissyfit hissyfit

January 16 2020

6018 4771
Reposted fromGIFer GIFer viatfu tfu
Doświadczenie osobiste życia jest zasadniczo niewymienne i to aż do nieprzekazywalności
— Lem
2809 2f48 500
0570 cde4 500
Reposted fromartlover artlover viaconcarne concarne
8260 03b8
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
9606 41b8 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
9640 c0b7 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl