Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

0273 9aba
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasawik sawik

August 25 2016

7916 d4e6
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazagrobela zagrobela
Reposted fromtfu tfu viaGoletZ GoletZ
9281 49bd
Reposted fromperohryz perohryz viaarwenan1 arwenan1
3192 0f93
Reposted frombasara basara viahissyfit hissyfit

August 22 2016

9899 1875 500
Reposted fromlafuene lafuene viatfu tfu

August 16 2016

Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted frommorela morela viasamozatrucie samozatrucie
5980 d4f0
Reposted fromlovemystery lovemystery viaarwenan1 arwenan1

August 13 2016

Reposted fromKrebs Krebs viakrolik krolik

July 27 2016

7571 dabf 500

Oh god...
Reposted fromcontroversial controversial vianoisetales noisetales

July 17 2016

7028 c0ae
Reposted fromnumbereight numbereight viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE

July 15 2016

9236 fd94
5427 5755
Reposted fromEkran Ekran viasawik sawik
Wiesz, nie potrafię ja dobrze oceniać moich uczuć, ale wydaję mi się, że ładnie Cię kocham i globalnie, razem z tym, o co się czasem czepiam w mojej “codziennej niepewności”.
— Jeremi Przybora
Reposted frommhsa mhsa viabrzask brzask
8979 9a0f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
0610 e0c2
Reposted fromadzix69 adzix69 viawitam witam

July 06 2016

5437 f19d
Reposted fromsuper-hot super-hot viazagrobela zagrobela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl