Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2016

8237 8fe8 500

blackieloveless:

Soviet Space Dog Laika - Cigarette Pack

Russia, 1950s
Reposted fromfasel fasel viatove tove
4756 07da
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viakrolik krolik

November 23 2016

4618 c8fe 500
wrocław
Reposted fromevidence evidence viaarwenan1 arwenan1
Reposted fromgreensky greensky viaarwenan1 arwenan1
3569 0494 500
Reposted fromhagis hagis viaarwenan1 arwenan1
9958 2782 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasarazation sarazation

November 22 2016

Reposted fromtfu tfu

November 21 2016

6873 e38d 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher

November 20 2016

3932 8f28
Reposted fromtfu tfu

November 18 2016

1269 acb0
Reposted fromjordana jordana viafilmowy filmowy
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromolakocie olakocie viasamozatrucie samozatrucie
9002 db13 500
Reposted fromhagis hagis viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE

November 16 2016

November 15 2016

9878 b4e6
Reposted fromcholera cholera viacomfortablynumb comfortablynumb

November 14 2016

Reposted frombluuu bluuu viacinnamomum cinnamomum

November 13 2016

November 12 2016

Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
3649 baee
Reposted fromcukino cukino viazagrobela zagrobela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl